Bli av med ogräs - 10 sätt att få bort ogräs

Bli av med ogräs är nästan alla trädgårdsälskares dröm och det finns säkert lika många tankar om hur man lättast får bort ogräset i sin trädgård som det finns metoder. Här presenterar vi 10 olika sätt som du kan använda för att bli av med oönskad växtlighet. Några av metoderna har vi själv använt för att plocka bort ogräs och andra metoder har mina kunder tipsat oss om.

För att göra det enkelt för dig att hitta en metod som passar dig bäst så har vi valt att gruppera borttagning av ogräs i tre olika kategorier. Alla metoder för att bli av med ogräs kan du göra själv. Du kan också anlita TrädgårdSmart för miljövänlig ogräsbekämpning. Ogräsborttagningen är helt oskadligt för allt liv och miljö. Med vår allt-i-ett lösning så får du även dina ytor utomhus samtidigt rengjorda och sanerade

Rensa bort ogräs tre kategorier:

  1. Kemiska ogräsbekämpningsmedel
  2. Mekaniska borttagning av ogräs
  3. Naturlig ogräsborttagning

Innehållsförteckning

Bli av med ogräs ta bort ogräs

Ogrästyper

Ogräs finns i en mängd olika växtarter och förökar sig genom frön eller rötter. Fröogräs är ettåriga eller tvååriga medan rotogräs är fleråriga. Vad som är ogräs för dig kan vara något annat för någon annan. Det innebär att det är du själv som avgör vad som är ogräs eller inte. De olika exemplen på fröogräs och rotogräs som anges här nedan är hämtade från Poseidons Ogräsmanual. I ogräsmanualen kan du läsa mer om de olika växtarterna.

Fröogräs

Ett- eller tvååriga fröogräs förökar sig genom att sprida sina frön. Frön övervintrar för att sedan gro under nästa växtsäsong.

Exempel på fröogräs:

Baldersbrå, Bergbräsma, Blekbalsamin, Harkål, Hårgängel, Jättebalsamin*, Jätteloka*, Kamomill, Klibbkorsört, Korsört, Kålmolke, Nattskatta, Penningört, Rödplister, Snärjmåra, Stinknäva, Sumpnoppa, Trampört, Vitgröe, Våtarv, Åkerbinda, Åkerförgätmigej

*Arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Rotogräs

Fleråriga rotogräs sprids också genom frön men i huvudsak genom att bilda sidorötter, sidoskott eller jordstammar. Rotogräs övervintrar genom att samla all näring i roten. Exempel på rotogräs: Amerikansk dunörtBergsyraBrännässlaGrobladGråboHallonKirskålMaskrosMjölkeNejlikrot, ParksallatParkslide*RevsmörblommaRosendunörtRöllikaSkogssallatSkräpporVitplisterÅkerfräkenÅkermolke *) Invasiva främmande arter som ej finns med på EU:s förteckning 

Invasiva arter

Naturvårdsverket rekommenderar att man undviker spridning av invasiva arter. Parkslide kan exempelvis orsaka enormt stora skador på fastigheter om växten inte hanteras rätt. England har stora problem med Parkslide och det är till och med så att banker vägrar ge banklån om du inte kan intyga att tomten intill fastigheten är fri från Parkslide. Läs artikeln på Svt: Parkslide hotar husägare i England – svårt att sälja fastigheten.

Jättelokans växtsaft i kombination med solljus ger kroppsskador i form av blåsor och sår på huden som liknar en brännskada. Det räcker med att man rör vid växten för att få symtom. Utsatta kroppsdelar leder senare till att bli känsliga för solljus lång tid efter skadan. 

TrädgårdSmart erbjuder miljövänlig ogräsbekämpning av invasiva arter.

Parkslide en invasiv art ta bort ogräs

1. Kemiska ogräsbekämpningsmedel

”Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.” Källa: Kemikalieinspektionen

Kemiska ogräsbekämpningsmedel så kallade växtskyddsmedel i behörighetsklass 3 får användas av alla och det gäller även för dig som privatperson. De övriga klasserna i 1 och 2 av växtskyddsmedel får bara användas yrkesmässigt och för det krävs tillstånd hos kommunen. Läs mer om Tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel på Naturvårdsverkets hemsida.

Ogräsättika

Ogräsättika har behörighetsklass 3 och kan användas av alla som ogräsbekämpningsmedel. Ättika tillverkas syntetiskt och är biologiskt nedbrytbar men är starkt frätande. Ogräsättika fungerar bäst på fröogräs men har sämre effekt på rotogräs då det krävs upprepande behandlingar av den typen av ogräs.

Nackdelen med ogräsättikan är att den försurar jorden vilket inte är bra för maskar och mikroorganismer. Därför ska du inte använda ättika i odlingar som rabatter, häckar, buskar eller om du är rädd om vår natur. 

För att bli av med ogräset krävs en till flera behandlingar per säsong och kostnaden är ca 25 kr/m2.

Pelargonsyra

Pelargonsyra är en fettsyra och dödar den synliga delen av ogräset precis som ogräsättikan. Ogrässpray med pelargonsyra löser upp bladens vaxskikt och slutligen vissnar plantan och dör. 

Medlet kan skada närliggande önskad växtlighet och kan bara användas vid torrt väderlag. Såsom ogräsättikan kan syran också  orsaka ögon- och hudirritationer. Medlet skadar vattenlevande mikroorganismer och kan förorena grundvattnet. 

För att få bort ogräset krävs en till flera behandlingar per säsong och kostnaden för exempelvis RoundUp ogräsmedel är ca 120 kr/m2.

Källa: Lunds Universitet Elsa Welin examensarbete 2020

AdBlue mot ogräs

AdBlue är en tillsats till dieseldrivna bilar. Min transportbil uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI och behöver AdBlue som tillsats. Det är en tillsats som inte bedöms som giftig eller farlig.

En kund till oss använder AdBlue för att bekämpa ogräs i grusgångar och över stenplattor med lyckat resultat.

Vi har själv provat AdBlue utan märkbart resultat, men vi antar att det fungerar på samma sätt som för ogräsättika. Det innebär att om ogräsbekämpningen med AdBlue ska fungera krävs det lika många behandlingar som för ättikan för att bli av med ogräset. Kostnaden blir då ungefär densamma. 

2. Mekanisk borttagning av ogräs

Att bli av med ogräs mekaniskt görs bäst med ett trädgårdsredskap även om du kan plocka bort ogräset för hand. För vår del skapar ogräsplockning jobb för oss eftersom maskrosplockarna orsakar många gånger kabelbrott på guide- och begränsningskabeln till robotgräsklipparen. I samma veva som maskrosen åker upp med plockaren så klipps den nedgrävda kabeln av och orsakar ingen slingsignal.

Handverktyg för att ta bort ogräs

Det finns en mängd trädgårdsredskap för att plocka bort ogräs. De olika ogräsverktygen används på olika ytor och har olika funktioner. Trädgårdsverktygen används till att hacka, skyffla, borsta, harva eller trimma med.

Nackdelen med alla dessa verktyg är att arbetet är inte bara slitsamt utan också tidsödande. Glädjande nog håller redskapen dig kvar utomhus och som en kund sa en gång till oss. ”När du är klar i ena änden så är det bara att börja om från den andra ändan” eftersom ogräset kommer fram på nytt.

Fördelen med ogräsverktyg är att de har ingen påverkan på människor, djurliv och närliggande miljö. De kan också användas nära runt människor och djur utan att de kommer till skada. Nackdelen är att återväxten av ogräset sker kort efter att man har gjort sig av med ogräset. 

Här nedan har du exempel på de olika verktygen du kan använda i ditt trädgårdsarbete.

Bli av med ogräs med en Fiskars ogräsplockare

Maskinverktyg för ogräsborttagning

För att underlätta det mekaniska arbetet med att få bort ogräs så finns det maskindrivna trädgårdsverktyg. Precis som med handverktygen så tar inte maskinverktygen död på ogräset utan slår ut den tillfälligt. Oftast lever rötterna kvar i marken och tids nog växer ogräset fram på nytt.

3. Naturlig ogräsborttagning

Bli av med ogräs genom naturlig ogräsborttagning menar vi med att man får bort ogräset antingen med luft eller vatten. En annan benämning på naturlig ogräsbekämpning är termisk ogräsbekämpning. 

Djur och människor kan givetvis också äta upp ogräset. Om inte du äter upp ogräset så är det få hushåll som har betesdjur i sina trädgårdar. Kanske ett ovälkommet besök av vildsvin eller gnagare hjälper till att hålla ogräsbeståndet nere, men vem välkomnar sådant besök?

Största fördelen med termisk ogräsbekämpning är att de har liten påverkan på människor, djurliv och närliggande miljö. De skador som skulle uppstå är i sådant fall brännskador och brand vid oförsiktig hantering. En del av metoderna kan också användas nära runt människor och djur utan att de kommer till skada. 

En annan fördel med att ta bort ogräset på ett mer naturligt sätt är att effekten blir mer bestående. Ju effektivare metoden är desto färre återkommande behandlingar behövs.

Lite luft - kväva bort ogräs

Du kan försöka kväva bort ogräset med markduk eller en pressening. Det kräver dock sitt tålamod eftersom det tar både en och helst flera växtsäsonger för att bekämpningsmetoden ska ha någon effekt. 

Het luft - bränna bort ogräs

Att bränna bort ogräs med så kallad flamning innebär att man hettar upp ogräset med en gasolbrännare i syfte att koka växtens celler för att på så sätt få död på växten. Nackdelen med metoden är att den är dyr och brandrisken är stor vilket innebär större försiktighet vid utförandet av ogräsbekämpningen.

Av den orsaken så ska du välja en gasolbrännare som hettar upp växten och inte bränner bort växten. Däremot överlever rötterna till ogräset vilket leder till snabb återväxt speciellt av rotogräs. Flamning fungerar bäst på fröogräs eftersom växtens rötter är ytliga.

Hett vatten - koka bort ogräs

Ett alternativ till flamning för att koka upp växtens celler är ånga och hetvatten. Proteinerna i växtens celler stelnar vid en temperatur kring 57 grader. Det har visat sig att en stabil temperatur över 80 grader i minst 5 sekunder bekämpar ogräset effektivast. Har du något material som håller kvar värmen längre än så uppnår du bättre resultat. Det beror på att temperaturer under 57 grader har ingen effekt på växtplantans dödlighet.

Hett vatten fungerar både på fröogräs och rotogräs. Bäst effekt uppnås om man kan hålla kvar värmen över växtplantan för att på så sätt slå ut plantan för att sedan leda värmen ned till rötterna. Hetvatten i kombination med skum är den mest effektiva hetvattenmetoden. Metoden fås med att använda en maskin som Foamstream för ogräsborttagningen.

Nackdelen är att det går åt stora mängder med vatten och det blir ett evigt kokande om du gör arbetet själv. Den största fördelen är att metoden inte har någon miljöpåverkan i och med att endast rent vatten används.

Foamstreammetoden för ogräsborttagning från Weedingtech

Bli av med ogräs - sammanfattning

För att sammanfatta det hela finns det tre olika kategorier av ogräsbekämpning. Den kanske enklast och bekvämaste metoden av dem alla är kemisk ogräsbekämpning. Som en konsekvens av den metoden är möjlig negativ påverkan på människor, djur och natur.

Värnar du dig om din närmiljö, dig själv, medmänniskor, djurliv och ekonomi så är de två sistnämnda kategorierna kanske att föredra. Önskar du en mer långsiktigt effekt så ska du välja en termisk metod som flamning, ånga eller hetvatten. Dessa metoder har ingen påverkan på miljön och med rätt vald arbetsmetod så blir resultatet densamma som vid användning av kemiska bekämpningsmedel. 

Tänk på att vilken metod du än väljer för att bli av med ogräset så tar du inte bort det för evigt. Luftburna fröer och sporer kommer alltid att landa på dina utomhusytor. Dessutom om du väljer att så med billiga grässorter så är risken stor att en del av fröblandningen är ogräsfrön. Av den orsaken väljer vi alltid gräsfröer som är av absolut högsta kvalitet när vi renoverar gräsmattor.

Lämna en kommentar